കോലിക്ക് രണ്ടാം കുഞ്ഞ്, 2016ലേ ഇത് പ്രവചിച്ചു! ജ്യോതിഷിയുടെ പോസ്റ്റ് വൈറല്‍- ഞെട്ടിക്കും